Ελληνικά στο Gentoo Linux

Από Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού ΕΜΠ
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Gentoo Linux

Tο παρακάτω άρθρο είναι ένας οδηγός για την εγκατάσταση και ενεργοποίηση των Ελληνικών στο Gentoo linux

Locales

Tα locales είναι ένα σύνολο πληροφοριών με βάση τις οποίες τα περισσότερα προγράμματα καθορίζουν τις ρυθμίσεις σχετικά με τη γλώσσα που θα χρησιμοποιούν. Tα διαθέσιμα locales που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βρίσκονται συνήθως στο /usr/share/i18n/locales. Αρχικά στο αρχείο /etc/locale.gen επιλέγουμε ποια locales θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στο σύστημά μας. sudo vi /etc/locale.gen και προσθέτουμε τα locales που θέλουμε:

el_GR ISO-8859-7
el_GR.UTF-8 UTF-8
en_US ISO-8859-1
en_US.UTF-8 UTF-8

Για να υποστηρίζει το σύστημά μας ελληνικά και αγγλικά(ΙSO και UTF-8 κωδικοποίηση).

Στη συνέχεια πρέπει να δημιουργήσουμε τα locales που επιλέξαμε:

sudo locale-gen

Αν όλα πήγαν καλά,θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα locales που επιλέξαμε.

Oι ρυθμίσεις για το locale που θα χρησιμοποιεί ο υπολογιστής αποθηκεύονται σε ορισμένες “μεταβλητές περιβάλλοντος”(environmental varibles). Κάθε μεταβλητή απ αυτές ορίζει ορισμένες ρυθμίσεις για το locale. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε δύο μόνο απ αυτές,την LANG και την LC_ALL.

ISO Κωδικοποίηση

Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε το locale για όλους τους χρήστες του συστήματος στο αρχείο /etc/env.d/02locale προσθέτουμε:

LANG="el_GR"
LC_ALL="el_GR"

Και στη συνέχεια :

sudo env-update && source /etc/profile

Αν θέλουμε να ρυθμίσουμε το locale μόνο για "εμάς",στο αρχείο ~/.bashrc προθέτουμε:

LANG="el_GR"
LC_ALL="el_GR"

Και στη συνέχεια:

source ~/.bashrc

Τώρα,αν γράψουμε στην κονόλα:

locale

λογικά θα εμφανίσει:

LANG=el_GR
LC_CTYPE="el_GR"
LC_NUMERIC="el_GR"
LC_TIME="el_GR"
LC_COLLATE="el_GR"
LC_MONETARY="el_GR"
LC_MESSAGES="el_GR"
LC_PAPER="el_GR"
LC_NAME="el_GR"
LC_ADDRESS="el_GR"
LC_TELEPHONE="el_GR"
LC_MEASUREMENT="el_GR"
LC_IDENTIFICATION="el_GR"
LC_ALL=el_GR

NLS και LINGUAS

Στα USE flags προσθέτουμε το nls (Native Language Supoprt).

Στο /etc/make.conf προσθέτουμε μια γραμμή:

LINGUAS="el en"

για να έχουμε πλήρη υποστήριξη για ελληνικά σε διάφορα πακέτα,όπως το Openoffice και το KDE.

Ελληνικά στην κονσόλα

Για τη διάταξη του πληκτρολογίου που θα χρησιμοποιείται στην κονσόλα,στο αρχείο /etc/conf.d/keymaps βάζουμε:

KEYMAP="gr"

(για άλλα keymaps δείτε στο /usr/share/keymaps). Στο αρχείο /etc/conf.d/consolefont βάζουμε:

CONSOLEFONT="iso07u-16"
CONSOLETRANSLATION="8859-7_to_uni"

Ελληνικά στον Χ

Σχετικά με τoν X server στο αρχείο /etc/X11/xorg.conf στο Section "InputDevice" προσθέτουμε:

Option "XkbLayout"    "us,gr"
Option "XkbOptions"   "grp:alt_shift_toggle"

Για να αλλάζουμε από ελληνικά σε αγγλικά με το Alt+Shift. (στο /usr/share/X11/xkb/rules/xorg.lst μπορείτε να βρείτε και άλλους τρόπους για να αλλάζετε από τη μια γλώσσα στην άλλη,καθώς και άλλες πληροφορίες για keyboard layouts,τύπους πληκτολογίων κλπ).

Ελληνικά στο xterm

Για να εμφανίζονται σωστά τα ελληνικά σε xterm:

echo 'alias xterm="xterm -fn -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-7"' >> .bashrc
source .bashrc

ή

echo 'XTerm*VT100*font: -misc-fixed-medium-r-normal-*-*-120-*-*-c-*-iso8859-7' >> ~/.Xresources

και επανεκίννηση του X server.

UTF-8 Κωδικοποίηση

Eδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Υπάρχει ένας πολύ καλός οδηγός στο www.gentoo.org για να ρυμίσετε το σύστημά σας ώστε να χρησιμοποιεί UTF-8.